Otis Spann with Fleetwood Mac

Otis Spann with Fleetwood Mac